Pro Wert

Pro Wert Nieruchomości Anna Banasiak

ul. Sadownicza 55
54-109 Wrocław
telefon: +48 662 051 025
e-mail: a.banasiak@prowert.pl
header

Usługi

Operaty i inne opracowania wykonywane są z zachowaniem zasady poufności oraz ochrony danych osobowych.
Gwarancja terminowości wykonywanych usług, dokładność i profesjonalizm.

Oferowane usługi:

 • operaty szacunkowe – operat to dokument stanowiący opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości, sporządzony zgodnie ze ściśle określonymi zasadami i procedurami (ustawy, rozporządzenia, standardy zawodowe). Operat jest wymagany między innymi do zabezpieczenia kredytu hipoteką na nieruchomości, do celów podatkowych, do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, do wykonania aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste i do innych celów.
 • opinie o wartości nieruchomości – opinia to opracowanie polegające na określeniu przybliżonej wartości nieruchomości, bazując na analizie rynku dla nieruchomości podobnych. Bierze się pod uwagę między innymi cenę średnią, minimalną i maksymalną nieruchomości na przyjętym rynku oraz cechy nieruchomości, które mają wpływ na cenę
 • analizy dotyczące nieruchomości – analizy rynku dla wybranych nieruchomości, badanie cen transakcyjnych i ofertowych, popytu oraz podaży
 • raporty o nieruchomości – kompleksowa informacja o danej nieruchomości, bardzo przydatna przed jej planowanym zakupem, obejmuje analizę stanu prawnego nieruchomości (badanie księgi wieczystej, ewidencji gruntów, analizę przeznaczenia nieruchomości na podstawie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i/lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Raport określa, jakie może być zainwestowanie danej nieruchomości, jak można ją zagospodarować.

W ramach oferowanych usług wykonywane są wyceny:

 • nieruchomości lokalowych (mieszkania, lokale użytkowe)
 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, grunty rolne i inne)
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych (domy, zabudowania gospodarcze i inne)
 • nieruchomości komercyjnych (nieruchomości biurowe, magazynowe, przemysłowe)
 • ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności i inne)

Wyceny nieruchomości wykonywane są do różnych celów:

Każda wycena sporządzana jest dla określonego celu, o którym decyduje Klient zamawiający usługę, cel wyceny może zależeć także od obowiązujących przepisów prawa.
W zależności od celu wyceny, rodzaju nieruchomości, cech nieruchomości i innych czynników, rzeczoznawca majątkowy określa:
 • zakres wyceny,
 • rodzaj określanej wartości,
 • podejście, metody i techniki wyceny

Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać wyceny nieruchomości do następujących celów:

 • określenie wartości nieruchomości do kredytu bankowego – dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • określenie wartości nieruchomości do ustalenia jej sprzedaży lub zakupu
 • do celów podatkowych, darowizny, spadku
 • do celu aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • do ustalenia wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • do ubezpieczenie nieruchomości
 • określenie wartości nieruchomości do zniesienia współwłasności, podziału majątku
 • określenie wartości nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • inne