Pro Wert

Pro Wert Nieruchomości Anna Banasiak

ul. Sadownicza 55
54-109 Wrocław
telefon: +48 662 051 025
e-mail: a.banasiak@prowert.pl
header

Wycena Gruntu

Przedmiot wyceny:

Wycena gruntu (działki) dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych takich jak działki budowlane, grunty rolne lub grunty o innym przeznaczeniu.
Wyceniając działkę, należy stwierdzić, z jakim prawem do nieruchomości mamy do czynienia – może być to np. prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego.
Przy działkach niezabudowanych bardzo ważnym czynnikiem, mającym wpływ na wartość gruntu jest jego przeznaczenie – czyli możliwość wykorzystania gruntu i jego ewentualnej zabudowy. O przeznaczeniu nieruchomości mówi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli nie ma planu dla danego terenu, analizuje się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jeśli została wydana - decyzję o warunkach zabudowy.
Wyceniając działkę, bierze się pod uwagę jej charakterystyczne parametry oraz cechy rynkowe, które mają wpływ na wartość (np. lokalizację i sąsiedztwo, powierzchnię działki, możliwości zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem, ograniczenia w użytkowaniu oraz inne, mniej oczywiste cechy i czynniki).

Cel wyceny:

 • do kredytu bankowego (w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy)
 • cele podatkowe, darowizna, spadek
 • określenie wartości działki w celu ustalenia ceny sprzedaży
 • zniesienie współwłasności
 • cele inwestycyjne
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalanie wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • opłaty adiacenckie i planistyczne
 • inne

Podstawowe dokumenty potrzebne do wyceny:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące)
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej (nie starszy niż 3 miesiące)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)