Pro Wert

Pro Wert Nieruchomości Anna Banasiak

ul. Sadownicza 55
54-109 Wrocław
telefon: +48 662 051 025
e-mail: a.banasiak@prowert.pl
header

Operat szacunkowy - Pro Wert Wrocław

Operat szacunkowy

opinia autorska rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości, sporządzona wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie przeprowadzonej wyceny nieruchomości.

Operat szacunkowy to dokument, który zawiera niezbędne informacje wykorzystywane przez rzeczoznawcę majątkowego przy dokonywaniu wyceny nieruchomości, podstawy prawne i uwarunkowania wykonanych czynności, przedstawienie toku obliczeń oraz wynik końcowy. W operacie szacunkowym rzeczoznawca majątkowy przedstawia cały tok postępowania związanego z wyceną nieruchomości. W związku z tym treść operatu szacunkowego, jego forma, zasady i tryb sporządzania są zastrzeżone prawnie.

Celem operatu szacunkowego jest przedstawienie procesu i sposobu dokonania wyceny nieruchomości, w tym wykonywanych czynności związanych z wyceną - obligatoryjnych (określonych w przepisach prawa) oraz innych. Wyboru właściwego sposobu wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, jej przeznaczenie, stan oraz dostępne dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych.

Operat szacunkowy powinien zawierać między innymi:

  • określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
  • określenie celu wyceny;
  • podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
  • ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
  • opis stanu nieruchomości;
  • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
  • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
  • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
  • przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.
W operacie szacunkowym zamieszcza się także stosowne klauzule, które wskazują szczególne okoliczności dotyczące wykonanej wyceny, do operatu szacunkowego dołącza się istotne dokumenty, które rzeczoznawca majątkowy wykorzystywał przy jego sporządzaniu.

Operat szacunkowy może być wykorzystywany tylko do celu, dla którego został sporządzony. Operat można wykorzystywać przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły w międzyczasie zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany dotyczące np. nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, rynku nieruchomości, itp.